ד' מלכויות

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

במעמד ברית בין הבתרים רימז הקב"ה לאברהם אבינו שישראל ישתעבדו בארבע מלכויות, שהם: בבל, מדי [ופרס], יוון, אדום, [ר"ת מים רבי"ם, ר'ומי ב'בל י'ון מ'די - פי' הרמ"ז], כמו שאיתא במדרש "והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו, אימה זה מלכות בבל, חשכה זו מדי, גדולה זו יון, נופלת זו אדום, [וגלות מצרים היא הראשית שלהם וכללה את כל הד', כי הם כנגד ד' אותיות הוי"ה, וגלות מצרים כנגד קוצו של אות י', האר"י], וכבר מראשית הבריאה כתוב "והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום", ודרשו חז"ל 'תהו' מלכות בבל, 'בהו' מדי, 'חשך' יון, 'תהום' אדום, "ורוח אלקים מרחפת על פני המים" – זה רוחו של משיח שיגאלנו בשלמות מהם. וגילו בזוה"ק וכתבי האר"י, שהם כנגד ד' קליפות הטמאות; רוח סערה, ענן גדול, ואש מתלקחת, והרע שבקלי' נוגה - שהם כוחות הרע והטומאה ששורים בעולם ומסתירים את הקדושה, ומכוחם נמצאים כל התאוות הנסיונות והנפילות רח"ל, ועם ישראל צריכים לעבור בהם, כי הם ראשי הקליפות ויש בהם הרבה קדושות ששקועות בהם שישראל צריכים לברר מהם, וככל שמוציאים מהם את הקדושה כך ניצולים מן הגלות שלהם, [וכל השבעים אומות הם רק ענפים שיוצאים מן ד' הראשים, וזה הסיבה שרק בד' אלו היו כלל ישראל, ולא בכל הע' אומות, שער המצוות פרשת ראה]. וד' מלכויות וד' קליפות אלו הם כנגד המלכות דקדושה שיש בארבע עולמות אצילות בריאה יצירה עשיה, וכשיש להם שליטה ח"ו אז המלכות דקדושה שהיא השכינה נכנסת ח"ו במדורם, וזה גלות השכינה. ולכן בעת הגאולה בקרוב בע"ה תהיה גאולה יותר מגלות מצרים כי רק אז יעלו כל הניצוצות מכל הד' מלכויות, מה שאין כן בגאולת מצרים שיצאו בשלמות רק מן הגלות הכולל כאמור לעיל.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה קלה'