דמטו רגלין ברגלין

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

בזוה"ק פ' פקודי [דף רנח] מובא מאמר בסוד הגאולה ואריכות הגלות, ואיתא שם שאריכות הגלות הוא לפי 'מדת הרגלין' ומי שיודע כמה הוא מדת הרגלין יודע מתי הגאולה, כי הגאולה תהיה כאשר יגיעו רגלין ברגלין, שאז יבא משיח ויתקיים הפסוק (זכריה) "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים". וסוד סתום זה גילה האר"י הק', וביאר זאת בכמה אופנים, והם מובאים בספה"ק ובדברי רביה"ק ומוהרנ"ת, וכדלהלן בס"ד. הנה הקדושה בכלליות נקראת 'קומת אדם', כידוע. וכל העולמות כולם - מראש העליון, שהם הדרגות העליונות הקדושות למעלה למעלה, ועד סיום ותכלית מדרגות הקדושה ותכלית העולם הזה וכו' - כולם נקראים ומכונים לפי סדר קומת האדם – ראש, ידין ורגלים וכו', וכמובא בספה"ק ובדברי רבינו הרבה פעמים. עד שהקדושות הנמוכות יותר נקראים 'רגלים' - ושם כח הקדושה מועט, ולכן 'רגלי' השכינה הק' יורדים ומצויים ח"ו בין הקליפות, שהם כוחות ההסתרה וכוחות הרע רח"ל. ונתבאר בס"ד כמה פעמים, שעבודת ה' היא להשלים ולהעלות את כל הניצוצות הקדושות הנפולות מאז 'שבירת הכלים'. ומובן שהניצוצות הקדושות ששייכות ל'רגלין', שם יותר קשה לברר ולהעלות [עי' תורה נ"ד, ולכן כל תנועה דקדושה בימינו בשעת ההסתרה יקרה מאד מאד – הל' שבת ז'], אך כל התכלית הוא שגם במקומות האלו יתגלה הקדושה ויתעלה הטוב שבהם, ואז יושלם התכלית הטוב והקדושה ואז יבא משיח. ועוד איתא בדברי האר"י הק', שהנשמות הנפולות והגלגולים בדורות האחרונים הם מקומת ה'רגלין', והם יותר חלושות וכו' כידוע, ולכן מתארך הגלות עד שיתוקנו כל הנשמות האלו גם. ובדברי רבינו ומוהרנ"ת מתגלה ומתבאר בכמה מקומות איך כל התיקון נעשה על ידי הרגלין דקדושה, כגון בהל' תחומין ה"ה – שהתיקון ע"י עצות הצדיקים שנקראים רגלין, ובהל' פריקה וטעינה שהתיקון ע"י ההודאה וההלכות וכו', ובתורה י' שהתיקון הוא ע"י ריקודין, וכאן מגלה רביה"ק שהתיקון הוא ע"י הדיבור בתורה ותפילה שנקראים ג"כ רגלין, עד שיבא משיח בב"א. [וזה סוד הפורים, שאסתר שהיא בחינת רגלין (כמבואר בתורה י') נפלה אל הקליפות (אחשוורוש). אך לבסוף נתהפך הכל, ונתגלה הארה גדולה שיורד עד עולם העשייה הגשמי שהוא בחי' הרגלין, [והוא רוח הצדיק דנישב בשית פרקין דרגלין], ובזה מכניעים את עמלק ימ"ש (שאחיזתו ברגלין, בחי' 'כל הנחשלים אחריך')]. [שעה"מ ראה, שעה"ג הק' כ, ע"ח ש"ג. לקו"ה תחומין ה', שבת ז', פריקה וטעינה ד'].

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה עד'