חותם בתוך חותם

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

נפסק בהלכה (שו"ע יו"ד סי' ק"ל סעיף א') שהרוצה לשלוח או להפקיד יין ביד עכו"ם צריך לחתום אותו ב'חותם בתוך חותם'. וכתב בזהר הקדוש (ח"ג רפ"ג.) שכמו כן יינה של תורה צריכה להיות שמורה מאחיזת החיצונים ב'חותם בתוך חותם'. כי החיצונים רוצים לינוק מן הקדושה, וצריכים לשמור ולחתום את הקדושה בב' שמירות הנקראים 'חותמות'. החותם הראשון הפנימי הוא ספירת ה'יסוד', והחותם השני החיצון הוא ספירת ה'מלכות' שהוא ה'חותם שבתוך החותם'. ובזמני השנה נעשים שני החותמות האלו בחודש 'תשרי', [שהוא בגימטריא ב' פעמים 'חותם']. בנעילת יום הכיפורים נעשה החותם הפנימי, ובהושענא רבה נעשה החותם החיצון, שהוא ה'חותם שבתוך חותם'. ומבאר רבינו, שהאדם עצמו צריך לעשות בעצמו את החותמות הללו. כי כל אחד צריך להיות חתום בתוך התורה, באופן שהתורה תהיה אצלו תורת חיים, ולא תורה של דינים ואחיזת החיצונים. וזה נעשה ע"י שני חותמות. החותם הפנימי הוא ה'יסוד' - שהצדיק מוכיח הדור וממשיך תורה באופן שהוא עושה 'שלום' בין האדם להשי"ת, שלפני השי"ת הוא מליץ יושר על האדם ופועל רחמים גדולים, ואצל האדם הוא מכניס הרהורי תשובה ותוכחה שיתעורר לשמוע ולעשות את התורה. והחותם השני הוא ה'מלכות' - שנחתם בתוך 'אמונה' בצדיק, שאז מקבל את המוסר של הצדיק כראוי באופן שיכול להתחזק בכל מצב גם כשנפל ואינו מרגיש שום הארה, שגם אז יהא חתום בתוך האמונה ולא יפול משום דבר, ואז אפילו הירידה תהיה תכלית העליה, מאחר שהוא חתום אצל הקדושה בחותם בתוך חותם, וממילא לא יהיה שום מצב שהוא רחוק מהשי"ת.

וכן איתא בגמרא [ע"ז לח.] שישנם כמה דברים שצריכים לסגור ולחתום אותם חותם בתוך חותם להעיד על כשרותם, כגון תכלת ויין וכדומה. כי מחמת חשיבותם אנו חוששים שיבואו להחליפם ולפגמם. ובזוה"ק איתא (בהשמטות לכי תצא סי יז) שכך צריך לשמור את יין התורה, חותם בתוך חותם, ממגע הקלי' והחיצונים. וגילה בכתבי האר"י הקדוש, (בדרוש יו"כ לנעילה ובע"ח של"ה פ"ג) כמה סודות וביאורים בזה, כגון שאותיות חותם הוא חומ"ת, וכן אותיות תחום [ומובא בליקוה"ל עירובי תחומין ד' עיי"ש], ושם הכוונה ג"כ בקיצור, שאחר שבכל הימים הנוראים זכינו להשלים כ"כ את המלכות דקדושה, צריך לעשות כעין שמירה והגנה עליה כחומה שלא ינקו הקליפות והחיצונים ממנה, [ובעיקר מן השפע של הגבורות דקדושה שיש בה, כדי שלא יתהפכו ח"ו לקלקול כידוע בכ"מ], וכן בכל ההשפעות דקדושה שיש על ידי המלכות, ולכן יש הארה עליונה שחותמת אותה [במדת היסוד ובמדת המלכות שבה, חותם בתוך חותם]. ועיי"ש עוד בזה. ומגלה רביה"ק בענין זה את ההתקרבות לצדיק, שפועל את ענין ה'חותם' לכל אחד ואחד, כדי שלא ישלטו ח"ו עליו הקלי' להפילו ולרחקו ח"ו, ועל ידי שהוא חתום כראוי אז אפשר להאיר בו תורה ותוכחת אמת להחזירו למוטב בכל פעם, ולהמתיק מעליו כל מה שצריך, ואת החותם הזה שאיתו הצדיק פועל ומתעסק איתנו, צריכים לחתום בעוד חותם והוא חותם ה'אמונה' שעל ידי האמונה נשמר ההתקרבות לצדיק והחותם שלו כראוי.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן סימן כ"ב