-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

מאיר אב"ד בראד

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הגאון הגדול רבי מאיר קריסטניפאלר מבראד, היה תלמיד מובהק של הגה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע, והיה חביב מאוד על הגאון בעל "נודע ביהודא". וב"שם הגדולים החדש" כתב עליו תוארים מופלגים מגדולי דורו.

בהסכמתו על הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן" כותב הרה"ק רבי מאיר מבראד:

"אם אמנם שכבר גדרתי בעדי מימים ימימה, מהיות עולה בהסכמה על הדפסת ספרים חדשים להביא תחת מכבש הדפוס מחמת כמה טעמים הכמוסים אשר בליבי חקוקה אך כעת הנה יד שלוחה אלי מן חד מבני חבריא ה"ה הרב המופלא והמופלג בתורה ובחסידות המפורסם מוהר"ר נחמן נ"י הגדול בשם טוב גידולי הקודש זרע קודש מחצבתו נכד לה"ה הרב המפורסם בתורה ובחסידות ידיו רב לו בעשר ידות בוצינא קדישא חסידא ופרישא קדוש יאמר לו כל רז לא אניס ליה מו"ה ישראל בעש"ט ז"ל והרב מוהר"ר נחמן הולך בעקבות אבותיו הקדושים ועשה חיבור לטהרה על דברי מאמרים אשר בש"ס שהמה סתומים וצריכים לדורשם, ואף שלא היה לי פנאי לעיין עליו אך אפס קצהו ראיתי שהרב הנ"ל טרח ביגיעה רבה לפענח כל נעלמים ועל מה אדניו הוטבעו חיכו ממתקים מה מתוק מדבש היוצא מהאר"י קדוש יאמר לו רבינו האר"י ז"ל ולזאת נמניתי במנין הראוי שכבר קדמוני הרבנים מובהקים גדולי זמננו להביא החיבור של הרב מוהר"ן לבית הדפוס גם ידי תיכון עמהם וכל המסייע לדבר מצוה מן ה' יהיה שכרו כפול מן השמים כי היכי דלעביד נייח נפשיה של הרב מוהר"ן הנ"ל להחיש מעשיהו להוציא מחשבתו מכח אל הפועל ואין צריך לומר שלא לגרום ח"ו היזק להרב מוהר"ן הנ"ל וכל השומע לדברינו אלה ישכון בטח ושאנן ויהי הודו כזית רענן ויזכה לראות בביאת משיח צדקינו אשר שמו ינון.

הכ"ד המדבר לכבוד התורה ולומדיה אור ליום ג' כ"ה לחודש שבט תקס"ח פה ק"ק בראד

נאום הק' מאיר בא"א מ"ו הגאון המנוח מוה"ר צ"ה זללה"ה חפ"ק הנ"ל והגליל יצ"ו.