הבל תשבר

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

הבל פה שאין בו חטא אמרו בגמרא (שבת קיט, ב): "אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן, אמר ליה רב פפא לאביי דידי ודידך מאי [ההבל פה שלי ושלך מהו] אמר ליה אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא". וכן איתא בזוה"ק בכמה מקומות (ח"א א: קמו: ח"ב לט. ועוד), ומבואר שם שגם כאשר יש דינים ח"ו וחוטאים, מגן כח התינוקות על העולם. ועל פי פשוטו הוא מחמת שהתינוקות לא חטאו עדיין, לכן יש בו כח, וכמו שביאר המהרח"ו (לקוטי הש"ס) שאף שהאדם הגדול יכול יותר ללמוד בכוונה, אך לפעמים אין נקיות בפיו מצד לשון הרע וכו', ולכן מצד זה שהבל פיהם נקי עדיין מלשון הרע ורכילות וכדומה זה עיקר מעלתו. ומובא בספר הקנה ועוד ספרי קבלה שכאשר עולה קול התינוקות מעולם הזה, הוא מעורר את נפשות הצדיקים למעלה שיתחברו גם כן ועוסקים בתורה והם מתחברים יחד וכך מתתקנים העולמות. [ובכתבי הרמ"ע כתב שהתינוקות מחמת שאין להם יצר טוב עדיין אלא יצר הרע, ואף על פי כן הם לומדים, הבל זה חשוב ויקר מאד למעלה]. אמנם פנימיות הדבר הוא שמהות התינוקות הוא זמן של ההגדלה מקטנות לגדלות, וגם בשורש הקדושה למעלה יש בחינת קטנות וגדלות לפי רבות הקדושה מישראל, וכאשר התינוקות עוסקים בתורה מתעורר השורש לתקן ולהעלות את הקדושה מקטנות לגדלות. ואיתא בזוה"ק [ח"א א:] שהבל התינוקות מתפשט בעולם, ומבואר בדברי רבינו (תורה לז) שכל אחד צריך להמשיך הבל זה על עצמו וכן עולה מקשרי הדברים במאמר. וכאמור, כח זה מתאחד עם כחות הצדיקים וכפי שרביה"ק מגלה שזה נמשך מכח הצדיק והחזן, כי לכל אחד יש שורש קדושה שיעלה מקטנות ונפילה לגדלות.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן סימן לז