-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

השתפכות הנפש

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מחבר[עריכה]

ר' משה יהושע בזשיליאנסקי המכונה ר' אלטער טעפליקער

תוכן[עריכה]

מלוקט ומיוסד על הדרך הקדוש הישן, שכל אדם בכל מה שעובר עליו וכל מה שחסר לו הן בצרכיו הגשמיים והן בעבודת ה' על כולם ישפוך לבו ונפשו כמים נוכח פני ה' ברחמים ותחנונים וכוי. הספר מכיל הקדמה רחבה ובו ליקוט מתנ"ך, גמרא, מדרשים ומזוה"ק. פנים הספר מלוקט מספרי "ליקוטי מוהר"ן" והשיחות ומספרי "ליקוטי הלכות", המדברים בגודל מעלת התפלה.

נדפס[עריכה]

  • לראשונה בירושלים בשנת תרס"ה ע"י הר"ר ישראל ב"ר יהודא הלוי (מקארדאן) , עם הסכמת הבד"ץ דירוש"ת, מבלי ציון שם המחבר, אך ברמז איתאמר בשער הספר המביא דברי אדמו"ר ליקו"ת סי' ז' מענין התלמיד שהוא בחי' יהושע ר"ת י'קומון ה'קיצו וירננו ש'וכני ע'פר. עיי"ש מה שמבאר בענין הרב והתלמיד, שהם בחי' משה ויהושע (באותיות בולטות) , ע"כ - הכוונה לרמז שם המחבר שהוא הרה"ח ר' משה יהושע המכונה ר' אלטער בזשילאנסקי מטעפליק - הספר נדפס אז לעי"נ ר' יצחק אייזיק ב"ר אשר זעליג ז"ל מעיה"ק צפת ת"ו, שהוא אחי המחבר.

מהסכמת הבד"ץ אשר לא מזכירים שם מחברם יכול המעיין לבוא לידי טעות. וז"ל ה"ה הרבני המופלג יר"א וכו' כמוה"ר ישראל מטארנאפאל נ"י אתא ואייתי וכו' בקוראי שמו השתפכות הנפש מלוקט ומאוסף אמרות טהורות מדברי חז"ל ומשאר ספרים קדושים מענינים המדברים בגודל כחד. של תפלה. והנה לאשר מכירים אנו את רי"ש הנ"ל לבר אורין ואיש ישר הולך, וגם ידענו את גודל הלחץ זו הדחק שלו אי לזאת נפשינו בעת"ר תדרשו מאת אחב"י שיחיו, לעזרו ולתמכו בכל מה דאפשר, ויכולה היא המצוד. הגדולה הזאת להגן באלף המגן אגוני מגנא אצולי מצלא, עד כי יבוא שילה, ונזכה לבוא אל המנוחה ואל הנחלה כי"ר בב"א. כעתירת בד"צ דפה עיה"ק ירושלים תובב"א המדברים בצדקה וחותמים בברכה יום ג' ט' לחודש אדר, דהא שתא התרס"ה לפ"ק. נאם ליפמאן דוד במהר"י ז"ל דומ"צ דפה נאם יוסף יהודה בר"ד הלוי ז"ל נאם אברהם בלא"א מו"ה דוד הכהן ז"ל וכן נדפס שם הקדמה מאת המלבה"ד ונעתיק קטע הימנה: אני הח"מ כאשר הייתי עול ימים ויגעתי בספרי הרב הצדיק וכו' ה"ה מורינו ורבעו הק' כבוד קדושת שמו מוה"ר ר' נחמן זצוק"ל בעל המחבר ספר "ליקוטי מוהר"ן" ושאר ספריו הק'. ומצאתי ת"ל דברים יקרים אשר הלהיבו אותי לנסוע למקום כבוד מנוחתו (בעיר אומאן מדינת רוסיא) להשתטח על קברו הק' ולהתחבר עם אנשיו הק' המסתופפים עוד היום בצלו לילד בדרכי עצותיו שגילה לנו איך ובמה לבלות ימינו בטוב אמיתי ולחשוב על תכלית הנצחי על מה אתינא להאי עלמא וכו'. ומרוב תשוקתי מיום עמדי על דעתי לעסוק תמיד בהמצוה היקרה של זכות הרבים, אמרתי בלבי בצוק העיתים הללו בעקבות דמשיחא וכו' ות"ל שכבר עלתה בידי להדפיס ספרים מהדעת הק' הזו בהיותי עדיין בחו"ל וכעת עזרני השי"ת שזכיתי לקבוע דירתי בפעה"ק תובב"א ולייסד ג"כ בהמ"ד הנקרא על שמו הק' להתפלל וללמוד וזכיתי ג"כ להדפיס הספר הק' הזה, מעט הכמות ורב האיכות וכו' וכוי. כעתירת ישראל ב"ר יהודא הלוי ז"ל היילפערין

  • בשנת תער"ג הובא לביה"ד שנית בעיר פראמפאל ע"י ר' יהודא ליב ראזנפעלד.

בשער הספר מופיע לראשונה שם המחבר: מאתי הצעיר והדל שבחבורה משה יהושע המכונה אלטער בזשיליאנסקי מעיר טעפליק פלד פאדאליע, בן לאאמו"ר מופלא ומופלג בתורה גריס באורייתא תדירא יראת חטאו קודמת לחכמתו, שפל ברך ומצוין במדת ענותו מו"ה אשר זעליג זצלה"ה שקבע ישיבתו בעיה"ק צפת תובב"א.

  • בשנת יעת"ר (תר"פ) הובא לביה"ד פעם שלישית בעיר פראמפאל ע"י הרה"ח ר' אהרן ליב ציגלמאן זצ"ל.
  • בשנת תרפ"ח הודפס ברביעית בוורשא ע"י ר' אהרן ליב ציגלמאן זצ"ל־
  • בשנת תרצ"ב הודפס בחמישית במונקאטש.
  • בשנת תרצ"ח הודפס בשישית בווארשא ע"י ר' אהרן יייב ציגלמאן זצ"ל.
  • בפעם שביעית נדפס בירושלים בשנת תש"ט.
  • בפעם שמינית נדפס בניו־יורק בשנת תש"ט, בהוצאת ר' משה ליב הרשנוב, ע"י ר' ברוד רובינזאהן נ"י.
  • בפעם תשיעית נדפס בניו־יורק בשנת תשכ"ה על־ידי הגה"ק רבי אליעזר שלמה שיק מוהרא"ש זי"ע.
  • בפעם עשירית נדפס בשנת תשכ"ז בניו־יורק ע"י הרב צבי ארי' רוזנפעלד נ"י.