קדיש

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קדיש[עריכה]

רבינו נחמן דיבר על סוד אמירת הקדיש בליקוטי מוהר"ן וגם רבי נתן תלמידו מסביר כמה נקודות חשובות על עניין הקדיש לפי משנת חיסידות ברסלב הבאנו לקט קצר על חשיבות אמירת תפילת הקדיש מתוך ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב, חושן משפט ה' פריקה וטעינה ד, אות ל.

וזה בחי' מה שהבנים אומרים קדיש אחר מיתת אביהם ואמם, כדי שיזכה נפטר לשעשוע עולם הבא על ידי תודה והודאה שזה בחינת אמירת קדיש שאינו תפילה אלא כולו שבח והודאה נפלאה ונוראה להש"י, כי תפילת קדיש כולל כל מיני שבחים וברכות והודאות… כי זה האדם שנפטר, כל תכליתו שיזכה לחלק עוה"ב, ושעשוע עוה"ב – הוא תודה הודאה.., שבשביל כל זה בא האדם לזה העולם. וע"כ אחרי המות.., אומרים הבנים אחריו קדיש שאינו תפילה על המת, רק שבח והודאה נפלאה ונוראה להש"י כמבוא. כי קדיש כולל כל מיני שבחים וברכות והודאות וכו' כי תפילת הקדיש הוא שבח נפלא ונורא מאד דתבר כל גזיזין דפרזלא כמובא בוזה"ק

וכש"ש יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וכו,' בריך הוא לעילא מן כל ברכתא ושירתא ותושבחתא וכו'. וע"כ אומרים קדיש אחר כל הברכות וההודאות, וכן אחר כל ההלכות שלומדין, כי הוא עמוד שבין עולם לעולם כמובא. כי אמירת קדיש כולל כל ההודאות והשירות והתושבחות ומעלה כולם לשורשם העליון לעילא ולעילא עד אין סוף. עיין עוד קדיש

תקנת חכמים לומר – תפילה קדיש.

וע"כ זה הנפטר שכל תיקונו שיתקבץ חלקי הטוב שבו, כפי מה שזכה לעשות טוב בעולם, שכל התכלית הוא הודאה שהוא שעשוע עוה"ב, צריך עתה לבא לזה שיהיה לו איזה חלק בשעשוע עו"ב שהוא הודאה כנ"ל, ע"כ בניו אומרים אחריו כתקנת חכמים ששלוש תפילות בבית הכנסת במשך תפילה קדיש, שהוא כלליות כל ההודאות והשירות והתושבחות וכו' ומעלה כולם כנ"ל. וע"כ עי"ז דייקא הבנים מזכים את אביהם לעוה"ב כי שבח והודאה, זה כל שעשוע עו"ב כנ"ל.

וע"כ העיקר שהבנים דייקא יאמרו קדיש כי עיקר תיקונו ע"י בניו דייקא שזכה להוליד בעולם ולהרבות זרע ישראל שכולם עוסקים כל ימיהם בהודאות וברכות להשי"ת. כי כ"א מישראל אומר בכל יום ברכות והודאות הרבה כאשר תיקנו לנו חז"ל לומר ברכות והודאות על כל דבר שבעולם, ובפרט בבוקר ובערב בעת התפלה, כי הודאה הוא כל שעשוע עוה"ב כנ"ל. ועי"ז נתתקן כל התיקונים הנ"ל, עד שזוכין לגלות אחדות הפשוט מריבוי פעולות משתנות שזה נעשה על ידי ריבוי הבנים שזכה להוליד ע"י תודה הלכה וכנ"ל.

ועל כן מת שאין לו בנים שיאמרו אחריו קדיש , מחוייבת אישתו או בנותיו או חביריו אשר נשמת הנפטר חשובה בעיניהם לשכור בכסף מלא, מי שיאמר שירות ותשבחות ויעסוק בלימוד התורה עבור הנפטר, כדי שתזכה נשמת הנפטר לכל התיקונים הנ"ל.

ע"כ הבנים דייקא אומרים תפילת קדיש שהוא כלליות כל ההודאות כדי להעלות כל הברכות וההודאות שזכה זה הנפטר לעסוק בהם בחייו. כי עיקר התיקון ע"י הבנים שנולדו עי"ז שעל ידם דייקא מתגלה ביותר אחדות הפשוט מתוך ריבוי פעולות משתנות שזה עיקר גמר שלימות התיקון וכנ"ל. _ וע"כ צריך כ"א בחייו קודם שמסתלק מן העולם לצוות לבניו ולסדר סדר חלוקת נכסיו וממונו לבניו. כי עיקר שורש הממון ותיקונו הוא כפי מה שזכה לתמוך ת"ח אמתיים שעל ידם נולדו הלכות שמשם כל הודלות הבנים כנ"ל וכ"א מישראל יש לו חלק בזה כפי בחינתו.

וע"כ צריך לסדר לפי בחינתו סדר חלוקת ממונו לבניו אחריו שיקבל כ"א חלקו כראוי כפי שורש חלקו למעלה בהתומכי אורייתא שמולידים הלכות שמשם כל הולדתו שעי"ז כל תיקון הנפטר. כי תודה הלכה ותומכי אורייתא ותולדות הבנים הכל בחי' אחת כ"ש בהתו' הנ"ל והכל תלוי זה בזה. וזה כל תכלית ותיקון הנפטר לעוה"ב כנ"ל שע"י כל זה מתגלה אחדות הפשוט וכו' כנ"ל.

וע"כ צריך למנות אפוטרופוס בעצמו בחייו כי האפוטרופוס הממונה על היתומים שהוא בחי' אבי יתומים צריך שיתמנה מפיט אבי הבנים בעצמו כדי שיסדר נחלתו כפי דעת האב בעצמו כפי מה שהמשיך על עצמו בחי' תודה הודאה הלכה כפי מה שזכה בממונו להיות בכלל תומכי אורייתא שזה כל תיקון הממון שמשם הולדות הבנים וכו' כנ"ל: _ כי באמת גם לגבי עצמו של נפש הנפטר עיקר מיתתו הוא בכדי שתזכה נשמתו לעלות ולכנוס בפרגודא דמלכא ששם עיקר אור החיים, בבחי' באור פני מלך חיים. וזה ג"כ נמשך ע"י ז' ימי אבלות כמובן במאמר עתיקא סי' כ"א, _ וזה בחי' מה שאומרים תפילה קדיש אחר נפש הנפטר.., והוא תועלת גדול לנשמתו, כי מאחר שנשאר ממנו שארית בארץ שמקדישין שמו ית' ברבים שבשביל זה נברא הכל. וזהו התכלית של כל בחי' החכמה והחיות ע"כ נחשב כאלו הוא עצמו חי גם בעוה"ז בפרט שזוכה הנפטר עי"ז לאור באור החיים האמיתים של עולם העליון…

(נחת השולחן-יורה דעה -סימן של"ה וכו')

מקורות[עריכה]

מקורות מאתר ברסלב מאיר ערך קדיש-פירוש-המילים קדיש מקור נוסף תפילת קדיש [1]